Home > Students > NL | Covid-19 protocol

NL | Covid-19 protocol

Covid-19 protocol
hervatting werkzaamheden
versie 1 juli 2020 voor cursisten en bezoekers

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli en is van toepassing op de lessen die in de gebouwen (binnen) gegeven worden.

Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle medewerkers, cursisten, begeleiders en bezoekers van alle leslocaties van Artship partners.

De veiligheid staat te allen tijde voorop en de focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. De richtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en zijn leidend. Daarnaast zijn diverse protocollen van toepassing binnen de kunst- en cultuursector waaronder het protocol sector Cultuureducatie en participatie.

I - Algemeen

Algemene RIVM richtlijn

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen (ouder dan 18 jaar) geen afstand te houden.

 • Tussen personeelsleden en cursisten (vanaf 12 jaar) moet 1,5 meter afstand bewaard worden.

 • Personen tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter aan te houden.

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Vanaf 3 personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter.

 • Uitzonderingen:
  mensen die tot 1 huishouden horen;

  • contact tussen hulpbehoevenden en hun

   begeleiders;

  • Wanneer voor bepaalde dansactiviteiten

   contact noodzakelijk is, hoeft de 1,5 meter alleen bewaard te worden voor zover dat mogelijk is (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

 • We wassen onze handen vaak en goed.

 • We schudden geen handen.

 • We hoesten in onze elleboog.

 • We raken ons gezicht niet aan.

Thuisblijfregels – gezondheid personeel, cursisten en bezoekers

Iedereen blijft thuis bij de volgende klachten: 

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. Niemand met corona gerelateerde klachten komt naar de leslocatie.

Triage/screening gezondheidsklachten

 • Aan de cursist wordt voor aanvang van de lessen, in verband met screening op gezondheidsklachten, de volgende vragen voorgelegd:

  • Heb je één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

  • Heb je de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?

  • Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

  • Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

 • Bij twijfel over de gezondheid kan de cursist niet naar de les komen.

 • Docenten hebben het recht cursisten (en begeleider) met ziekteverschijnselen naar huis te sturen.

 • Iedereen is verantwoordelijk voor het juist toepassen van de protocollen. Als er een situatie ontstaat die voor betrokkenen (personeelslid, cursist, begeleider) niet veilig voelt, bespreek je het met elkaar. Zo nodig kan melding van een onveilige situatie gedaan worden.

Hygiënemaatregelen

 • Artship,  de docent en de leslocatie dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

 • In ieder pand zijn desinfecterende middelen, wegwerphandschoenen (voor de docent) oppervlaktesprays en papieren doekjes aanwezig. Bij binnenkomst in een leslocatie dient iedereen zijn handen te desinfecteren.

 • De docent desinfecteert zijn handen met alcoholgel vóór elke nieuwe cursist/les.

 • Binnen elk pand is een personeelslid verantwoordelijk voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.

Hygiëneregeling leermiddelen

Leermiddelen, lesmateriaal, devices en werkplek dienen, bij gebruik door meerdere cursisten, tussentijds ontsmet te worden. De docent ziet hierop toe. Ook materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat ontsmet.

Schoonmaak

Dagelijks intensieve schoonmaak en continu desinfecteren van o.a. sanitair, liftknoppen, deurklinken, trapleuningen etc.

Gebruik faciliteiten

 • De lift Hennekijnstraat (locatie SKVR Centrum) mag door maximaal 1 volwassene of 1 volwassene met 1 kind worden gebruikt. De liften in Rotterdam Building (locatie Centrum) kunnen door maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen worden gebruikt.

 • Cursisten gaan in principe thuis naar het toilet. Indien nodig kan van een toilet op de leslocatie gebruik gemaakt worden, met de restrictie van maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig in een toiletgroep.

Voorschriften algemeen

 • Er zijn looproutes in de panden aangebracht, belijning bij frontoffice-balies om de 1,5 meter aan te geven. Eventuele wachtruimtes zijn opnieuw ingericht naar de 1,5 meter norm.

 • Iedereen die in een leslocatie aanwezig is, dient de voorschriften en maatregelen via posters en andere aanwijzingen op te volgen.

Binnenkomst gebouw

Iedereen komt op tijd, maximaal 5 minuten voor aanvang van de les en wacht in de daarvoor bestemde ruimte. Iedereen volgt aanwijzingen op van de docenten, medewerkers van de leslocatie en het protocol en houdt zich aan de bewegwijzering in het pand, rekening houdend met de gepaste afstand van 1,5 meter.

Cursisten en hun begeleiders

 • Maximaal 1 begeleider per kind.

 • Ook de begeleider dient zich aan de hygiënevoorschriften te houden.

 • De begeleider wacht bij voorkeur niet binnen, maar kan indien nodig wachten in de ingerichte ruimte die voldoet aan de RIVM- voorschriften.

 • Als het niet mogelijk is om binnen te wachten, wordt het bij de ingang vermeld.

 • De begeleider dient minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.

Jassen en kapstokken

Cursisten nemen hun eigen jas mee naar het lokaal, eventueel in een plastic/papieren tas.  De centrale kapstokken mogen niet gebruikt worden.

Voorafgaand aan de les

 • De cursist (en begeleider) wacht in de daartoe ingerichte ruimte en komt en verlaat op aanwijzingen van de docent het lokaal.
 • De docent opent en sluit de deur.

Einde van de les

De cursist (en begeleider) verlaat het pand middels de aangegeven looproutes, direct nadat de les is beëindigd.

Contact met begeleider Gesprekken met begeleider zullen uitsluitend digitaal /telefonisch plaatsvinden.  

Pauzes voor cursisten van groepslessen

Er worden voorlopig geen pauzes ingelast gedurende de cursus. Indien dit normaal gesproken wel zo is, dan wordt de les met 15 minuten ingekort, waardoor er ruimte ontstaat voor cursisten om op een veilige en verantwoorde wijze het pand/ lokaal binnen te komen en te verlaten.

 

III – Inhoudelijke programma’s - Muziek

Algemeen muziek

 • Cursisten en docent maken zoveel mogelijk gebruik van hun eigen lesmateriaal en instrument, komen niet aan elkaars spullen en raken elkaar niet aan.

 • Instrumenten die in het leslokaal aanwezig zijn (leeninstrumenten) en die door meerdere cursisten gebruikt worden, worden tussen de lessen door schoongemaakt door de docent.

 • Instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan.

 • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal.

 • Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, indien mogelijk, de les online.

1 op 1 lessen

Dit betreft lessen in de eigen tijd die door een docent worden gegeven aan 1 of maximaal 2 individuele cursisten tegelijkertijd.

Groepslessen

 • Groepslessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent worden gegeven aan groepen van drie cursisten of meer en die in de eigen tijd worden aangeboden.

 • Het maximum aantal cursisten is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlakte in de ruimte, rekening houdend met de 1,5 meter afstand.

Piano/keyboard/ klavecimbel /accordeon /bandoneon

De docent maakt gebruik van een eigen instrument waar cursisten niet op spelen.

Slagwerk en tabla

Drumstellen en ander slagwerk worden op minimaal 1,5 meter uit elkaar gezet.

Cursisten zijn verplicht hun eigen drumstokken mee te nemen.

Snaar en strijkinstrumenten: o.a. gitaar, harp, viool, cello, contrabas

 • Als de cursist niet zelf kan stemmen, desinfecteert de docent eerst zijn/haar handen. De cursist legt het instrument neer om gestemd te worden en stapt weg. De docent stemt het instrument, legt het neer en gaat terug naar zijn plek.

 • Harp: het afnemen van hout en snaren (verschilt per harp-lak en type snaren) moet met het oog op het risico van beschadiging zeer zorgvuldig worden gedaan door de docent.

(Hout)blaasinstrumenten

Tussen cursisten en docent (ongeacht leeftijden) met een blaasinstrument is er een vrije ruimte van 2 meter.

 

Zanglessen

Samen musiceren

Uitvoeringen

 •   Rietjes mogen uitsluitend door 1 cursist gebruikt worden (dus niet bij elkaar uitproberen).

 •   Kleine onderhoudshandelingen (zoals water uit het instrument halen, oliën, vetten, ventiel repareren) moeten door de cursist thuis en voorafgaande aan de les gedaan worden.

 •   Het condenswater dat tijdens de les in het lokaal terecht komt, dient na de les drooggemaakt worden. De cursist dient daartoe een eigen schone handdoek mee te nemen naar de les en droogt daarmee het condenswater. De docent veegt de oppervlakte na met een desinfecterend doekje.

 •   Afhankelijk van de grootte van de lesruimte en ventilatiemogelijkheden wordt 3 tot 4 meter afstand van elkaar in acht genomen.

 •   Er komt een plexiglas scherm i.v.m. druppeltjes die in de lucht komen, bijvoorbeeld bij het doorblazen van de instrumenten; het scherm wordt door de docent schoongemaakt na elke les.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen

 

blijft.

zingen, in een groep zonder de 1,5 meter

richtlijn.

Bij koren en ensembles bestaande uit

cursisten vanaf 13 jaar geldt een minimale

afstand van 1,5 meter rondom elke zanger,

eventueel niet achter elkaar maar in een

zigzagformatie zodat de zangrichting vrij

Ventilatie: Essentieel voor het beperken van

de concentratie aerosolen is goede ventilatie,

met instroom van verse lucht en afvoer van

oude lucht naar buiten, of naar een andere

ruimte. Ventileer de ruimte waar

gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag

en zorg ervoor dat in de pauzes en na de

bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten

wordt gelucht.

Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in

groepsverband is (nog) niet toegestaan.

Zangers en blazers mogen samen musiceren

mits er tussen zangers en blazers minimaal 4

meter afstand kan worden gehouden.

 Bij uitvoeringen moet rekening gehouden worden met de 1,5 afstand tussen het publiek. Tevens wordt rekening gehouden met het aantal maximum bezoekers binnen of buiten.

 

III – Inhoudelijke programma’s - Beeldend en Mode

Groepslessen

 Tafels,werkbanken,naaimachinese.d.worden zo geplaatst dat de docent met 1,5 meter afstand langs cursisten kan lopen en er 1,5 meter afstand is tussen de cursisten.

Hygiëneregeling leermiddelen, materialen en gereedschappen

 •   Cursisten en docent maken zoveel mogelijk alleen gebruik van hun eigen lesmateriaal en gereedschappen en raken elkaars spullen niet aan.

 •   Lesmateriaal, gereedschappen en machines die vanuit SKVR ter beschikking worden gesteld, worden door de docent voorafgaand aan de les voor elke cursist klaargezet.

 •   Alle SKVR-lesmaterialen en gereedschappen worden na de les gedesinfecteerd door de docent.

Pauzes

 Er worden voorlopig geen pauzes ingelast gedurende de cursus. Indien dit normaalgesproken wel zo is, dan wordt de les met 15 minuten ingekort

Einde van de les

 De cursist (en begeleider) verlaten het pand middels de aangegeven looproutes, direct nadat de les is beëindigd.

Presentaties/exposities

 Bij presentaties/exposities die plaatsvinden, wordt door iedereen rekening gehouden met 1,5 meter en het maximum aantal binnen of buiten

 

III – Inhoudelijke programma’s - Dans - en theater

Algemeen

 Vanaf 1 juli 2020 starten de groepslessen in de lokalen van SKVR. In overleg met cursisten kunnen er ook nog lessen in de buitenruimte plaats vinden.

Basisregels

 •   Afhankelijk van welke dansvorm wordt beoefend en hoe intensief deze wordt uitgevoerd, zal meer oppervlakte nodig zijn per leerling.

 •   Idem afbakening van de ruimte voor de docent.

 •   Oefeningen waarbij ontblote lichaamsdelen contact maken met het vloeroppervlak, worden zoveel als mogelijk vermeden.

 •   Wanneer voor bepaalde dansactiviteiten contact wellicht noodzakelijk is, hoeft de 1,5 meter alleen bewaard te worden voor zover dat mogelijk is (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

 •   De cursist maakt na afloop van de les het door hem/haar gebruikte vloeroppervlak/dansvak met de ter beschikking gestelde schoonmaakmiddelen schoon. De docent ziet hierop toe.

 •   Tijdens de theaterlessen moet hard roepen en schreeuwen moet worden vermeden.

Verkleden en gebruik kleedruimtes en douches

 Docent en cursisten komen al omgekleed naar de les.

Hygiëneregeling

 •   Voor en na de les kunnen cursisten hun handen desinfecteren met de aanwezige reinigingsdoekjes.

 •   Leerlingen gebruiken eigen handdoeken, matjes en bidons.

 •   Gebruik van kostuums/rekwisieten moet worden vermeden of in persoonlijke bewaring geven bij de cursist die er gebruik van maakt.

Uitvoeringen

 Bij uitvoeringen moet rekening gehouden worden met de 1,5 afstand tussen publiek. Tevens wordt rekening gehouden met het aantal maximum bezoekers binnen of buiten.

 

III – Inhoudelijke programma’s - Schrijven en F&M

Basisregels

 Tijdens de les hoeft tussen cursisten tot 18 jaar geen 1,5 meter worden aangehouden.

 Cursisten ouder dan 18 jaar houden een afstand van 1,5 meter tot elkaar.

Hygiëneregeling

 Voor en na de les kunnen cursisten hun handen desinfecteren met de aanwezige reinigingsdoekjes.

Presentaties/exposities

 Bij presentaties/exposities die plaatsvinden, wordt door iedereen rekening gehouden met 1,5 meter en het maximum aantal binnen of buiten